Art. 1 De Witcon

De Winter Indoor Tennis Competitie Oost Nederland (WITCON) wordt gespeeld in de daarvoor afgehuurde hallen, en bestaat uit:
A. een heren competitie op de geplande zaterdagen
B. een dames competitie op de geplande weekdagen
C. een gemengde competitie op de geplande zondagen.
D. een heren dubbel competitie op de geplande weekdagen
E. een dames dubbel competitie op de geplande weekdagen
F. een jeugd enkel competitie op de geplande zondagen

Art. 2 De Baanindeling

A. De gemengde- en heren competitie worden gespeeld op 2 banen tegelijk. Uitgezonderd bij de gemengde competitie waar de laatste partij uit het eerste “blok” en de eerste partij uit het tweede “blok” ieder op 1 baan wordt gespeeld.
B. De damescompetitie wordt gespeeld op 1 baan plus 1 wisselbaan. Met betrekking tot de wisselbaan dient volgens het vaste baanschema te worden gespeeld, zoals afgedrukt in dit boekje.

Art. 3 Poule Indeling

A. Heren / Gemengd: Uitgangspunt is poules van 8 teams waarin men 7 x speelt.
B. De damescompetitie: Uitgangspunt is poules van 6 teams. Ieder team speelt totaal 4 x tegen elkaar, in twee rondes van 10 wedstrijden.

Art. 4 Wedstrijdindeling

Bij de competitie voor gemengde teams bestaat een wedstrijd uit 5 partijen, t.w. 1 damesenkelspel, 1 herenenkelspel, 1 damesdubbelspel, 1 herendubbelspel en 1 gemengd-dubbel spel. Bij de damescompetitie bestaat een wedstrijd uit 4 dubbelspelen.

Bij de herencompetitie bestaat een wedstrijd uit 5 partijen: 2 enkelspelen en 3 dubbelspelen.

Gemengde competitie: De volgorde van de partijen:
Bij de wedstrijden die om 11.00 uur beginnen moet het gemengd dubbel altijd als laatste partij worden gespeeld. De volgorde van de eerste partijen (enkel-dubbel of dubbel-enkel) is vrij. Bij de wedstrijden die om 13.00 uur beginnen dient het gemengd dubbel als eerste partij gespeeld te worden op de oneven genum merde baan (1, 3 of 5). De volgorde van de volgende partijen (enkel-dubbel of dubbel-enkel) is vrij.

Art. 5 De Partij

Een partij bestaat uit 2 verkorte sets, t/m 5 games. Bij stand 4 – 4 in de set wordt tiebreak gespeeld. Er wordt dus geen derde set gespeeld. Bij gelijke gamestand op het moment van afbreken wordt max. nog 1 punt gespeeld. De bedoeling van deze afwijkende regel is om een partij gemid deld 1 uur te laten duren, inclusief het inspelen.

Moment van afbreken van de gehele wedstrijd

– Gemengde competitie:
Het signaal om 13.00 uur resp. 14.00 uur voor de wedstrijden die om 11.00 uur begonnen zijn en het signaal om 16.00 uur voor de wedstrijden die om 13.00 uur begonnen zijn.

– Heren competitie:
Het signaal dat gegeven wordt 3 uur na het begin van de wedstrijd.

– Damescompetitie:
Iedere partij duurt maximaal 1 uur waarbij het eindsignaal het beginsignaal is van de volgende partij. De partij wordt op ieder uur afgebroken zoals omschreven in artikel 5 bij einde wedstrijd. Een speelster mag maximaal 2 partijen per wedstrijd spelen, waarbij uitsluitend met wisselende partners dient te worden gespeeld.

– Hoe breekt men de wedstrijd af?
Bij ongelijke gamestand moet direct gestopt worden bij het tijdsignaal en heeft degene met de meeste games in de set, de set gewonnen. Bij gelijke gamestand op het moment van afbreken (zie hierna) wordt max. 1 punt gemaakt.

Voorbeeld:
3-3 en 0-15: uitslag set 3 – 4
3-3 en 0- 0: nog 1 punt spelen. Uitslag set wordt 4-3 of 3-4
4-3 en 0-40: uitslag set 4 – 3
Tiebreak: mogelijkheden : – gelijke stand (0-0, 4-4 etc.): 1 punt spelen
– ongelijke stand, bijvoorbeeld 3-4: uitslag set 4-5

Art. 6 Promotie / Degradatieregeling

Promotie: Alle kampioenen promoveren (behalve die van de hoogste klassen).
Degradatie: Deze regeling wordt apart vermeld bij de desbetreffende klasse.
Toepassing wijzigen na overleg; beslissing ligt bij Witcon bestuur.

Art. 7 Opmaken Ranglijst

De ranglijst wordt opgemaakt volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. voor zover niet anders dan door de Stichting Witcon is bepaald. Omgerekend naar ons systeem wil dat zeggen dat elke gewonnen set (al dan niet volledig uitgespeeld) telt voor 1 wedstrijdpunt, en telt mee voor de uitslag van de op die dag gespeelde wedstrijd en blijft meetellen voor de eindrangschik king.

Aan het eind van de competitie tellen we het totaal aantal gewonnen sets per team. Het team met de meeste punten (gewonnen sets) is winnaar van de klasse. Indien een team echter al haar wedstrijden heeft gewonnen is dat team kampioen ongeacht het aantal behaalde punten. Indien een team alle wedstrijden heeft verloren is dat team degradant. De volgorde van de ranglijst wordt bepaald volgens bovenstaand reglement met die toevoeging dat, indien teams gelijk eindi gen, het onderlinge resultaat bepalend is voor de volgorde in de eindstand. Indien ook deze onderlinge wedstrijd gelijk geëindigd is, dan is het gamesaldo in deze wedstrijd bepalend. Is dat ook gelijk dan is het team dat in alle wedstrijden de meeste games heeft behaald winnaar.

De ranglijst van de damescompetitie wordt opgemaakt na 20 wedstrijden. Bij gelijke eindstand beslissen onderlinge resultaten.

Art. 8 Aanvang Partij

Tien minuten na het vrijkomen van de baan moet met de partij begonnen worden, het mag eerder. Dit met uitzondering van de damescompetitie (zie Art.5). Bij het niet verschijnen van de tegenstander heeft deze de partij na die tien minuten verloren.

Art. 9 Opstelling

Beide aanvoerders zijn verplicht voor aanvang van de wedstrijd de opstellingen van de teams schriftelijk uit te wisselen. Dit geldt zowel voor de gemengde, dames en heren competitie. Bij de herencompetitie moet de volgorde van de opstelling van de enkelspelen plaatsvinden volgens de sterkte lijst van de K.N.L.T.B. zoals die geldt in de zomer voorafgaande aan de wintercompetitie. Voorbeeld : nivo 5 speelt hoger dan nivo 6. Twee spelers met nivo 5 kunnen onderling de volgorde wijzigen. De samenstelling van de dubbels, zowel voor de dames- als de herencompetitie, is vrij met dien verstande dat (nadat de dubbels zijn samengesteld) op sterkte dient te worden gespeeld volgens de sterkte lijst van de K.N.T.L.B. zoals boven omschreven.

Art. 10 Wedstrijdformulier

De aanvoerders van beide teams zijn verplicht het wedstrijd formulier voor aanvang in te vullen en daarop alle gevraag de gegevens te vermelden. Beide aanvoerders dienen het wed strijd formulier te ondertekenen. Het origineel dient op de speeldag aan de haldirectie overhandigd te worden. Voor iedere aanvoerder is er een copy. Elke aanvoerder is verplicht bij alle wedstrijden de kopieën van de gespeelde wedstrijden bij zich te hebben en desgevraagd inzage aan de belanghebbende te verstrekken.

Art. 11 Onvolledige Opkomst

1. Uitstel van het spelen van een wedstrijd kan niet worden verleend.
2. Bij onvolledige opkomst worden 4 punten in mindering gebracht van het team dat onvolledig is.
3. Bij niet op komen dagen bedraagt de boete € 50,- per team. Daarbij zal het niet verschenen team 7 punten in gemengde competitie en 8 punten in heren competitie in mindering worden gebracht. Het team dat dus wel aanwezig is ontvangt 7 respectievelijk 8 punten.

Art. 12 Ballen

De teams dienen zelf voor ballen te zorgen, goedgekeurd door K.N.L.T.B.

Art. 13 Invallen

Spelers die 2 maal in een hogere klasse hebben gespeeld zijn niet meer gerechtigd voor een team in een lagere klasse uit te komen. Spelers mogen niet invallen in een team dat in een lagere klasse speelt. Invallers mogen niet gespeeld hebben in een ander team uit dezelfde klasse. Voorbeeld: Speler(sters) mogen wel in de damescompetitie en de gemengde competitie deelnemen, voor dezelfde of verschillende verenigingen maar niet voor 2 verenigingen in de damescompetitie. Uiteraard geldt dit ook voor de heren en de gemengde competitie.

Art. 14 Samenstelling Team

Spelers mogen niet in dezelfde competitie voor een ander team uitkomen. De namen van de spelers en mogelijke invallers dienen voor aanvang van de competitie bij de competitieleider bekend te zijn. Invallers mogen niet sterker zijn dan de vaste spelers. Invallers die niet op het inschrijfformulier vermeld staan dienen voor aanvang van de wedstrijd gemeld worden bij de wedstrijdleiding. Die geeft toestemming tot speelgerechtigheid.

Art. 15

Een speler van een ploeg mag slechts in 2 partijen van die ploeg per competitiewedstrijd uitkomen en op dezelfde competitiespeeldag slechts voor één team.

Art. 16 Leeftijd / Sterkte

De volgende leeftijdlimieten gelden:
Bepalend is de leeftijd op 1 januari v.h. lopende seizoen.
Voor de gemengde en heren competitie geldt:
Deelname vanaf 21 jaar in de klassen 6 en 7. Deelname vanaf 18 jaar in de klassen 4 en 5. Deelname vanaf 15 jaar in de klasse 3.
Voor de damescompetitie geldt:
Deelname vanaf 18 jaar in alle klassen.

Sterkte niveau Heren en Gemengd:
Heren: klasse 2 en 3: vrij. Klasse 4 en 5: niveau 5, 6, 7 en 8
Gemengd: klasse 2: vrij. Klasse 3: niveau 5, 6, 7 en 8
Teams waarin één of meerdere nivo 5 spelers zijn opgesteld worden automatisch in de 5e klasse of hoger ingedeeld.

Sterkte niveau Dames :
Klasse 4 : nivo 7,8 of 9 Klasse 3 : nivo 5,6,7,8,9C1 Klasse 1 en 2 : vrij

Uitzondering:
In geval van degradatie beslist de witcon commissie.

Art. 17 Onvoorzien

In het belang van de competitie kan de Witcon commissie incidenteel afwijken van dit reglement. Voor alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de competitiereglement van de K.N.L.T.B. Bij geschillen doet de competitieleider uitspraak, welke uitspraak bindend is. Er kan hiertegen dus geen beroep worden aangetekend.

Menu